Search
Close this search box.

Menaxhere blerjesh

Pozicion i hapur

Detyrat

 1.  Verifikon kërkesat e blerjes duke kontrolluar pershkrimin dhe specifikimet teknike; sqarimi i gjerave të paqarta; kerkon informacion shtese dhe rekomandon alternativa te reja fitimprurese.
 2. Merr kerkesa nga Departamentet / Sektoret perkatese dhe pergatit Kerkese – Oferta ndaj furnitoreve sipas formatit te konsoliduar. Marrja e te pakten tre ofertave per cdo material / sherbim.
 3. Pergatit nje analize te mirefillte duke krahasuar, cmimin e propozuar / kohezgjatjen e marrjes se sherbimit / menyra e pageses / afati I pageses / pershkrimi i matrialit / artikullit, dhe informacionet e tjera te rendesishme.
 4. Merr miratimin e ofertave / cmimeve / furnitoreve nga Supervizori / Drejtuesi
 5. Pergatit Urdhrat e blerjes duke verifikuar specifikimet dhe çmimin; merr rekomandime nga furnizuesit për artikujt zëvendësues.
 6. Dergon Urdher Blerje tek furnizuesit merr materiale / sherbime të blera duke monitoruar, kontrolluar dhe pershpejtuar procesin e blerjes
 7. Verifikon / rakordon me Magazinen Qendrore / Departamentin e Finances perkatese dorezimin e artikujve / sherbimeve, duke krahasuar materialet e pranuara me artikujt e porositur ne baze te kerkesave dhe urdherave te blerjes; zgjidh dergesat ne gabim me furnizuesit duke marre masa per dergimin e procedures se
 8. Dergon kerkesat per pagesen e blerjeve te artikujve / sherbimeve prane Arkes Qendrore dhe Departamenteve te Financave perkates
 9. Realizon dhe ndjek te gjithe proceduren dhe procesin e blerjes deri ne dorezim neper destinacionet perkatese na dhe koordinon duke plotesuar nderlidhjet sipas percaktimit te sakte te prioritetit te nevojave.
 10.  Pergatit Plan Pune ditor dhe javor te cilin e raporton nje dite perpara tek Supervizori
 11. Te tjera aktivitete prokurimi ose raporte Ad-Hoc sipas nevojave te Departamentit dhe me kerkese te Supervizorit.

Kualifikimet

 1. Te kete mbaruar studimet e larta per Administrim biznesi/ Marketing/ Mardhenie me publikun
 2. Minimalisht 5 vjet eksperiencë pune në të njëjtin profil kryesisht në kompani ndertimi
 3. Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze
 4. Të jetë i komunikueshem, të ketë aftësi të mira drejtuese menaxheriale, teknike.
 5. Të jetë i aftë të menaxhojë dica procese njëkohesisht.

Apliko për këtë pozicion

Share:

Scroll to Top